වෙදමැදුර වෙතින් විමසන්න

දුරකථන මාර්ගයෙන් හෝ පැමිණ හමුවිය හැක

සියළු සර්වාංග රෝග සඳහා ප්‍රතිකර්ම ලබා ගැනීමට හා පාරම්පරික ශාන්තිකර්ම සිදුකරගැනීමට ශ්‍රීලක් පාරම්පරික වෙදමැදුර හා සම්බන්ධ වන්න.

025 3135945 | 071 0330225

info@srilakparamparika.com

අංක 125, මහවැලි සූරියගම, මහඇලගමුව, කැකිරාව සිතියම තුලින් ස්ථානය බලාගන්න

whatsapp – 076 370 9415

සියළුම සර්වාංග රෝග සහ ශාන්තිකර්ම සඳහා

ශ්‍රීලක් පාරම්පරික වෙද මැදුර වෙත පැමිණෙන්න