අපගේ සේවාවන්

ශ්‍රීලක් පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රම අනුව සිදු කරන වෙද කර්ම

ශ්‍රීලක් පාරම්පරික ගුරුකම් සහ ශ්‍රාස්ත්‍ර අනුව කරනු ලබන ශාන්තිකර්ම